Psycholog szkolny Mgr Natalia  Deruchowska

e-mail : psychologebice@onet.pl

tel. (48) 606744036

konto Skype  live:natalia.deruchowska


W okresie zamknięcia szkoły lub wprowadzenia nauki w systemie hybrydowym lub zdalnym,  psycholog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez videokonferencie na platformie MicrosoftTeams lub Skype oraz numerem telefonu lub poprzez pocztę elektroniczn .

Psycholog szkolny  w roku szkolnym 2020/ 20201 pełni dyżur w każdy poniedziałek  w godzinach od 9.30 do 11.30 oraz we wtorek 12.30 do 15.30 

Do zadań psychologa szkolnego należy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. 

 

 

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu i jestem do dyspozycji

 


Gabinet psychologa szkolnego mieści się parterze budynku Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.  

 

Zadania psychologa szkolnego

Zadania psychologa szkolnego określone zostały w rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. Obejmują one:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

(fragment z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. )

Uczeń  u psychologa

Z psychologiem szkolnym możesz  rozmawiać o problemach na które napotykasz w swoim życiu. Ze względu na Kodeks Etyczny zawodu psychologa  temat i treść rozmowy objęte są tajemnicą , możesz zatem czuć  się bezpiecznie,  poruszając nawet bardzo trudne dla was tematy….

Do moich zadań należy :

  • wspieranie Cię w rozwiązywaniu  Twoich problemów

  • wspieranie Cię w  umiejętności budowania mocnych stron 

  • wspieranie Cię poprzez dostarczanie wiedzy potrzebnej do Twojego rozwoju

 Rodzic u psychologa

Zadaniem psychologa szkolnego jest wspieranie rodziców w procesie wychowywania i wspierania rozwoju Państwa dziecka. W związku z tym, jestem do  Państwa dyspozycji i służę pomocą w rozwiązywaniu problemów jakie Państwo możecie napotkać w tym procesie.

Ponieważ praca z uczniem wymaga często współpracy ze strony rodzica , zdarzać się tez będzie, że będę prosić Państwa o  np. o rozmowę czy współpracę. Mam nadzieję, że mogę  na to liczyć.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony