ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GĘBICACH

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskichw Gębicach

Nr 20 20.2019.2020 z dnia 25 marca 2020 r.

 

ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GĘBICACH

Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY  
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWADZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  COVID-19

 

I. Przepisy ogólne

 

 1. Zasady organizacji zadań szkoły  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwane dalej Zasadami, określą sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanym dalej Rozporządzeniem.

 

 1. 2.       Od 25 marca 2020 r. – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 1. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia, przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych czynności w domu, zwanych dalej zadaniami.

 

 1. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności e-dziennik oraz komunikatorów wskazanych przez nauczycieli.  

 

 1. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane                     z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.

 

 1. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera. Ustala się maksymalny czas pracy przed monitorem komputera na wszystkie przedmioty w danym dniu: klasy I-III do 40 minut, klasy IV- VI do 60 minut, w kl. VII – VIII do 90 minut

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest przypomnienie uczniom o przestrzeganiu zasad obowiązujących w sieci oraz o tym, że materiały przekazywane uczniom są własnością nauczyciela i nie mogą być powielane i przetwarzane.

 

 1. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.

 

 1. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem  dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

 

 1. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją klasą na uzgodnionym portalu, platformie lub udziela uczniom konsultacji   – można kontaktować się z nim za pomocą  e-dziennika, e-mail, telefonu (za zgodą na udostępnienie numeru), Messengera, Diskord i inne.

 

 1. Nauczyciele klas I – III oraz prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną są dostępni dla uczniów, rodziców i innych nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu

 

 1. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line. Można się z nimi kontaktować za pomocą telefonu  (za zgodą na udostępnienie numeru), Messengera, e-mail, konto Skype live.

 

 1. Nauczyciele logopedzi są dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem lekcji i za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.
  Przekazują materiały do ćwiczeń logopedycznych i sprawdzają ich realizację.

 

 1. Nauczyciele  współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustalą indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę. Tygodniowy układ zajęć z uwzględnieniem metod i technik wspierania ucznia na odległość prześlą do dyrektora, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to: wskazanie zasobów Biblioteki Cyfrowej, w tym stron internetowych z książkami, zwłaszcza lekturami on-line, wskazywanie adresów darmowych ebooków, firm oferujących ciekawą ofertę czytelniczą.

 

 1. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą wykorzystania środków

     komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje i wsparcie w

     zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do wykorzystania w czasie

     przedłużającego się pobytu dzieci w domu.

 

 1. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem  za pomocą metod i technik organizacji kształcenia na odległość dyrektor szkoły w uzgodnieniu nauczycielami prowadzącymi zajęcia przesyła materiały  wersji papierowej pocztą na wskazany przez rodzica adres.

 

II. Zadania wychowawcy klas

 1. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:

1)      aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,

2)      preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z 

wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform  edukacyjnych, dziennika elektronicznego,

3)      możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,

     

 1. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do Zasad.

 

 1. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.

 

 

 

                                                                  III. Zadania nauczycieli

 

 1. Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych, zamieszczonych w dzienniku elektronicznym, ustalają Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz sposób realizacji tych treści, w tym zadania do wykonania w czasie kształcenia bez użycia monitorów komputerowych. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do Zasad.

 

 1. Tygodniowy zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań                                                 z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczególnych przedmiotów.

 

 1. Tygodniowy zakres zadań jest przekazywany wychowawcy (przewodniczącemu jednego oddziału) najpóźniej do czwartku każdego tygodnia i obejmuje zadania na kolejny tydzień.

 

 1. W przypadku braku uwag wychowawcy (przewodniczącego jednego oddziału)  w poniedziałek, przed rozpoczęciem zajęć, nauczyciel udostępnia tygodniowy zakres zadań do wiadomości dla uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Realizacja Tygodniowego zakresu zadań przez nauczycieli jest monitorowana i kontrolowana przez dyrektora, wicedyrektora i kierownika świetlicy.

 

 1. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania i przesyłają do nauczyciela do piątku każdego tygodnia.

 

 1. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela,  nauczyciel zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia wicedyrektorowi sposób modyfikacji planu dydaktycznego.

 

 1. Nauczyciele zgłaszają do wicedyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania                  w związku z nową organizacją procesu kształcenia.

 

 1. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin dostępności nauczyciela dla ucznia i rodziców oraz przesyłają te informacje dyrektorowi szkoły, w celu udostępnienia na stronie internetowej.

 

 

 

 

IV. Zadania dyrektora

 

 1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o Zasadach organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą strony internetowej szkoły.

 

 1. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez realizację zadań określonych w przyjętych Zasadach.

 

 1. Nadzoruje obciążenie uczniów zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w tygodniowym zakresie treści nauczania.

 

 1. Dyrektor z informacji o terminach konsultacji poszczególnych nauczycieli tworzy i udostępnia Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców.

 

 1. Dyrektor w razie potrzeby modyfikuje Szkolny zestaw programów.

 

 

V. Sposób monitorowania postępów uczniów

oraz sposób  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

 

 1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do :

1)      odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych, 

2)      wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,  

3)      wypowiedzi uczniów w czasie stosowanych różnych form komunikowania się on-line.

4)      zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.

 

 1. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:

1)      odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych, 

2)      wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 

3)      wypowiedzi uczniów w czasie stosowanych różnych form komunikowania się on-line,

4)      wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną.

 

 1. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.

 

     

 

VI. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi                           w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.

 

 1. Harmonogram konsultacji jest udostępniony na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również poza wskazanymi w Harmonogramie godzinami konsultacji - w czasie wyznaczonym na zajęcia przedmiotowe w tygodniowym planie lekcji.

 

 1. Konsultacje odbywają się w formie:

1) telefonicznej (za zgodą nauczyciela),

2) mailowej,

3) na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym, 

4) innych form komunikowania się on-line uzgodnionych z rodzicem

 

VII. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,

a także uzyskanych przez ucznia ocenach

 

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 1. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji

 

 1. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach                    na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

 

 

                                   

VIII . Dokumentowanie realizacji zadań szkoły

 

 1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1) w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w dzienniku elektronicznym,

2) biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do Internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny,  które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu - obecność może być zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym.

 

 1. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez:

1)      Uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość i wypełniane uwag dotyczących aktywności uczniów (25.03 - obecny na czacie, …)

 

2)      Uzupełnianie w Tygodniowym zakresie treści nauczania liczby odbytych konsultacji-załącznik nr 3.

     

IX. Zasady zaliczania do wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 1. Do wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

1)      prowadzenie zajęć on-line,

2)      rozmowy telefoniczne z uczniami, 

3)      rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 

4)      prowadzenie wideokonferencji i innych form komunikowania się on-line,

5)      prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość,

6)      prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.

 

 1. Informuje się, że nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.

 

 1. W okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 30 marca 2020 09:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 200

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony