REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 

w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich
w Gębicach

 

Szkolny system oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej w Gębicach jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych oraz z wewnątrzszkolnymi dokumentami obowiązującymi w szkole.

 

 §1. Tryb i zasady ustalania oceny oraz tryb odwoławczy :

1. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

a)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną i końcową ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:

a)  wzorowe                wz

b)  bardzo dobre         bdb

c)   dobre                   db

d)   poprawne             popr

e)   nieodpowiednie      ndp

f)   naganne                 ng

 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)  dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)  okazywanie szacunku innym osobom.

6.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

8. W ciągu roku szkolnego wychowawcy, nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w dzienniku elektronicznym. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

8.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

9.  Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra
i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

10. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

12.  Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia
i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.

13. Ocena  zachowania jest jawna zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych)

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

15. Ocena  zachowania jest zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną podczas rady klasyfikacyjnej za I okres i jako ocena roczna.

16. W przypadku zastrzeżeń do rocznej oceny zachowania ucznia, zgłoszonych na piśmie przez jego rodziców (prawnych opiekunów)
w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Dyrektor Szkoły po stwierdzeniu faktu ustalenia oceny zachowania niezgodnie z przepisami powyższego regulaminu powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

17.  W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b) wychowawca oddziału;

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

d) pedagog szkolny;

e) psycholog szkolny;

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

18.  Komisja ustala ocenę  zachowania ucznia w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń na podstawie powyższego regulaminu 
w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

19.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, ustaloną ocenę z zachowania wraz
z uzasadnieniem.

20.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie niższa od ustalonej wcześniej, protokół natomiast stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

21. Kryteria ocen z zachowania

 

1.wzorowe

Otrzymuje uczeń, który:

a)      systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności;

b)      aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;

c)      interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn szkoły;

d)     rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań;

e)      reprezentuje godnie szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;

f)       wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez wychowawcę, nauczycieli, pracowników szkoły;

g)      nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;

h)      zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;

i)        przejawia troskę o mienie szkoły;

j)        zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu (zgodnie z wytycznymi statutu);

k)      szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi zawsze w stroju galowym;

l)        zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (np. nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych);

m)    nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki);

n)      reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;

o)      wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje
         zwroty i formuły grzecznościowe;

p)      poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film);

q)      zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;

r)       w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;

s)       zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;

t)       aktywnie uczestniczy w wolontariacie;

u)      przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;

v)      jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje);

w)    zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom;

x)      zawsze przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych;

 

2. bardzo dobre

Otrzymuje uczeń, który:

a)      używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;

b)      zna i chętnie śpiewa hymn szkoły;

c)      przejawia troskę o mienie szkoły;

d)     pomaga słabszym i młodszym kolegom;

e)      nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;

f)       kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

g)      bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

h)      przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą (np. nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych);

i)        przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki własnego wyglądu (zgodnie z wytycznymi statutu);

j)        szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi zawsze w stroju galowym;

k)      nigdy nie ulega nałogom;

l)        bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

m)    chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły;

n)      przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych;

o)      dopuszcza się 3 uwagi w ciągu półrocza o niewłaściwym zachowaniu i 3 spóźnienia na lekcję.

 

3. dobre

Otrzymuje uczeń, który :

a)      spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;

b)      punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;

c)      przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;

d)     inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły;

e)      prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;

f)       zna hymn szkoły;

g)      nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;

h)      przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole (np. nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych), w drodze
         do i ze szkoły, na wycieczkach i imprezach szkolnych;

i)        dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu (zgodnie z wytycznymi Statutu);

j)        prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;

k)       nie ulega nałogom;

l)        rozumie i stosuje normy społeczne;

m)      szanuje mienie społeczne;

n)       przestrzega wymagań Statutu Szkoły- szybko naprawia drobne uchybienia;

o)      pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

p)      nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;

q)      wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły;

r)       nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem;

s)       dopuszcza się 5 uwag w ciągu półrocza o niewłaściwym zachowaniu i 5 spóźnień na lekcję.

 

4.  poprawne

Otrzymuje uczeń, który:

a)      sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;

b)      ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych;

c)      sporadycznie spóźnia się na lekcje;

d)     częściowo zna hymn szkoły;

e)      niechętnie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;

f)       zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;

g)      zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;

h)      zdarza mu się nie stosować do Statutu Szkoły (np. niestosowny strój, makijaż);

i)        sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;

j)        czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu;

k)      zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

l)        zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;

m)    na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;

n)      nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;

o)      nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;

p)      poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;

q)      używa zwrotów grzecznościowych;

r)       czasem pomaga koleżankom i kolegom.

 

5.  nieodpowiednie

Otrzymuje uczeń, który:

a)      jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

b)      wielokrotnie spóźnia się na lekcje;

c)      opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia;

d)     często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;

e)      jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia;

f)       niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;

g)      w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych;

h)      jest agresywny  w stosunku do rówieśników;

i)        lekceważy zadania przydzielone przez wychowawcę, innych nauczycieli, zespół klasowy;

j)        w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;

k)      wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca  przebieg uroczystości szkolnych;

l)        używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;

m)    nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy);

n)      często zaniedbuje higienę osobistą;

o)      ulega nałogom;

p)      ma negatywny wpływ na swoich kolegów;

q)      lekceważy ustalone normy społeczne i regulaminy szkoły;

r)       na uroczystości szkolne nie przychodzi w stroju galowym;

s)       nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

 

6. naganne

Otrzymuje uczeń, który:

a)      nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;

b)      nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;

c)      nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń Samorządu Uczniowskiego;

d)     często narusza Statut Szkoły i regulaminy;

e)      jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;

f)       poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;

g)      bardzo często zaniedbuje higienę osobistą;

h)      nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;

i)        ulega nałogom;

j)        celowo niszczy mienie szkoły;

k)       wchodzi w konflikt z prawem;

l)        swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny.

 

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 września 2017r. i obowiązuje od dnia 11 września 2017r.

 

 


 

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 

w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich
w Gębicach
oddziały gimnazjalne

 

Szkolny system punktowego oceniania zachowania ucznia w Szkole Podstawowej im Lesników Polskich w Gębicach dotyczy oddziałów gimnazjalnych i jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r.. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych /Dz. U.  2015r. poz.843

 

 §1. Tryb i zasady ustalania oceny oraz tryb odwoławczy :

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania, promowania lub ukończenia szkoły i odwrotnie.

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:

a)   wzorowe                wz

b)  bardzo dobre         bdb

c)  dobre                       db  (ocena wyjściowa)

d) poprawne                popr

e)  nieodpowiednie     ndp

f)  naganne                    ng

 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)  dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)  okazywanie szacunku innym osobom.

5.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.  Prawo do wyrażenia opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, dyrekcja szkoły, inni pracownicy, uczniowie szkoły.

7.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8.  Wychowawca klasy oraz każdy nauczyciel w dzienniku notuje uwagi własne i innych osób na temat aktywności przejawianej przez uczniów w szkole i poza nią oraz ich zachowań, uwzględniając wypowiedzi samego ucznia oraz innych uczniów.

9.  Każdy wychowawca wpisuje do dziennika lub na kartę oceny zachowania aktualny stan konta punktów na początku, w środku i na końcu półrocza uwzględniając ilość punktów ujemnych wg taryfikatora punktów.

10.  Ocenę roczną ustala się na podstawie punktów uzyskanych przez ucznia w drugim półroczu.

11.  Ilość przyznanych punktów ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając opinie ucznia i zespołu klasowego.

12.  Poszczególnym ocenom odpowiadają następujące przedziały punktowe.

 

 

 

Ocena zachowania

 

Ilość punktów uzyskanych    w semestrze

 

 

 

wzorowe

 

co najmniej 250  pkt

bardzo dobre

 

od 170 do 249 pkt.

dobre

 

od 100 do 169  pkt.

poprawne

 

od 50 do 99 pkt.

nieodpowiednie

 

od -99  do 49 pkt

naganne

 

mniej niż  -100 pkt.

 

Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej z zachowania.

13. Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej, na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje uczniów o ocenie zachowania, która wcześniej została ustalona wg podanych kryteriów.

14. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z wyłączeniem

§1punkt 16.

 

15. Ocena zachowania ucznia jest zatwierdzana na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

16.Ustala się następujący tryb odwoławczy od oceny zachowania:

 

A) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny.

 

B) zastrzeżenia co do procedury ustalenia oceny zachowania ucznia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ze szczegółowym sformułowaniem zgłaszanych zastrzeżeń.

 

C)  w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

D) w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog (jeżeli jest zatrudniony w szkole), psycholog (jeżeli jest zatrudniony w szkole) , przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.

E) ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższą od ustalonej wcześniej.

 

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§2 Kryteria oceny zachowania ucznia.

Wychowawca klasy odnotowuje w tabeli punkty dodatnie przyznane za pozytywne postawy ucznia oraz punkty ujemne za postawy negatywne wg następujących zasad:

PUNKTY DODATNIE

 

1.

Punkty do dyspozycji wychowawcy za (raz w semestrze):

- kulturę osobistą

- stosunek do nauki ( adekwatny do możliwości ucznia)

- stosowny estetyczny wygląd

 

0-20 pkt

0-15 pkt

10 pkt

 

 

raz w semestrze

2.

100 % frekwencja

5 pkt

raz w miesiącu

3.

Aktywna działalność na rzecz klasy

max 20 pkt.

raz w semestrze

4.

Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych , działalność w organizacjach szkolnych

 3 pkt.

za każdą godzinę.

5.

Zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz godne reprezentowanie szkoły 10pkt.(za każdą)

10 pkt.

za każdym razem

6.

Udział w konkursach przedmiotowych  oraz zawodach sportowych

- etap szkolny

 

 

 

 

- etap gminny i powiatowy

 

 

 

 

- etap wyższego szczebla

 

 

udział 5 pkt. - laureat 10 pkt.

 

udział 10 pkt. - laureat 15 pkt.

 

 

udział 15 pkt.- laureat 20 pkt.

 

 

 

 

 

 

max 50 pkt. w semestrze

7.

Zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego.

max 20 pkt.

za każdym razem

8.

Pochwała wychowawcy na forum klasy. 

10 pkt.

za każdym razem

9.

Pochwała dyrektora na forum klasy 

20 pkt.

za każdym razem

10.

Pochwała dyrektora na forum szkoły. 

 

50-100 pkt.-
 I stopnia

101-150 pkt.-
II stopnia.

za każdym razem

11.

Właściwe wykonywanie obowiązków dyżurnego.

5 pkt.

za każdym razem

12.

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca

5 pkt.

raz na miesiąc

13.

Systematyczne oszczędzanie w SKO

5-15 pkt.

Punkty przyznawane jednorazowo na każdy semestr osobom, które w danej klasie zaoszczędziły najwięcej.

14.

Pomoc kolegom w nauce 

25 pkt.

Przyznane jednorazowo na każdy semestr za pomoc na terenie szkoły potwierdzona przez nauczyciela.

15.

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą

20 pkt.

Punkty przyznawane jednorazowo na każdy semestr przez wychowawcę i grono pedagogiczne.

16.

Zbiórka surowców wtórnych/ żywności

5 pkt.

 

za każdym razem

 

Inne pozytywne zachowania i postawy ucznia (nie wymienione powyżej)

od 3 pkt. do 15 pkt.

za każdym razem

 

Uwaga:

Pochwała wychowawcy wobec klasy oraz pochwała dyrektora wobec klasy, społeczności szkoły może być udzielona na wniosek:

- dyrektora szkoły

- wychowawcy klasy

- innych nauczycieli

- innych pracowników szkoły

- przedstawicieli samorządu klasowego lub Samorządu Szkolnego

- Rady Rodziców

- różnych instytucji (np. policji, straży pożarnej, kościoła)

- innych osób

Czas przeznaczony na usprawiedliwienie nieobecności wyznacza się do 7 dni nauki szkolnej od powrotu do szkoły, w przeciwnym razie godziny pozostaną nieusprawiedliwione.

 

PUNKTY UJEMNE

 

 

 

 

1.

Przeszkadzanie na lekcji, niewłaściwe zachowanie na przerwach i w autobusie                                 

   

 

od -5 pkt. do -10 pkt.

za każdym razem                     

2.

Niewłaściwe wykonywanie obowiązków dyżurnego.

 

- 5 pkt.

za każdym razem

3.

Nieuzasadnione spóźnianie na lekcje.

 

- 3 pkt.

za każdym razem

4.

Niewłaściwy ubiór (w tym wysokie obcasy), makijaż, manicure.

 

- 5 pkt.

za każdym razem

5.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela.

 

- 5 pkt.

za każdym razem

6.

Korzystanie z urządzeń telefonicznych (telefon komórkowy, mp3, mp4, tablety )podczas   

zajęć lekcyjnych.

 

– 10 pkt.

za każdym razem

7.

Nieobecności nieusprawiedliwione

 

- 5 pkt.

(za każdą godz.).

8.

Wychodzenie poza teren szkoły

 

- 10 pkt.

za każdym razem

9.

Używanie wulgarnych słów

 

- 15 pkt.

za każdym razem

10.

Farbowanie włosów. Kolczykowanie ciała.

 

-10 pkt.

za każdym razem

11.

Niszczenie sprzętu szkolnego, mebli, wystroju szkoły, nieracjonalne gospodarowanie środkami czystości (ręczniki, papier toaletowy, mydło) –

-10 do -20 pkt.

za każdym razem

12.

Zaczepki słowne, fizyczne, ubliżanie, napastowanie. 

-15 pkt.

za każdym razem

13.

Niebezpieczne zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu lub innych na terenie szkoły i poza nią 

 

-20 pkt.

za każdym razem

14.

 Kłamstwa i oszustwa. 

 

-10 pkt.

za każdym razem

15.

Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły.

 

- 20 pkt.

za każdym razem

16.

Fałszowanie podpisu rodziców (opiekunów).

 

- 50 pkt.

za każdym razem

17.

Przynoszenie złej sławy szkole nagannym zachowaniem na jej terenie i poza nią

 

- 50 pkt.

za każdym razem

18.

Posiadanie, używanie:

- tytoniu,

- e papieros,

- alkohol,

- środki odurzające

- rozpowszechnianie materiałów pornograficznych

 

-30 do -100 pkt.

za każdym razem

19.

Przynoszenie na teren szkoły lub używanie niebezpiecznych narzędzi mogących zagrażać życiu lub zdrowiu w czasie zajęć szkolnych (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wycieczki itp.). 

-40 do -100 pkt.

za każdym razem

 

Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie, przetwarzanie; rozpowszechnianie zdjęć, filmów lub wszelkich innych możliwych nagrań z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów w szkole i poza nią oraz ich upublicznianie bez ich zgody.

-20 do -50 pkt.

za każdym razem

 

Bójki;

- z uszkodzeniem ciała

- szarpanie (popychanie, kopanie)

 

-70 pkt.

- 40 pkt.

za każdym razem

 

Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie.

-30 pkt.

za każdym razem

 

Bierne uczestniczenie w aktach agresji

-10 pkt.

za każdym razem

 

Kradzież (z uwzględnieniem stopnia szkodliwości społecznej)

-20 do -100 pkt.

za każdym razem

 

Używanie przezwisk nieakceptowanych przez ucznia

- 10 pkt.

za każdym razem

 

Wyłudzanie pieniędzy

 

- 30 pkt.

za każdym razem

 

Upomnienie wychowawcy na forum klasy.

 

-15 pkt.

za każdym razem

 

Nagana wychowawcy na forum klasy.

-20 pkt.

za każdym razem

 

 Upomnienie dyrektora szkoły na forum klasy.

-20 pkt.

za każdym razem

 

Nagana dyrektora szkoły na forum klasy.

-30 pkt.

za każdym razem

 

Nagana dyrektora na forum szkoły.  

-50 pkt.

za każdym razem

 

 

 

Uwagi:

1. Uczeń może otrzymać upomnienie wychowawcy wobec klasy, naganę wychowawcy wobec klasy, upomnienie dyrektora szkoły wobec klasy, naganę dyrektora szkoły wobec klasy lub naganę dyrektora szkoły za wielokrotne łamanie regulaminów szkolnych.

2. Uczeń, który w ciągu półrocza  uzyska więcej niż 40 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.

3.Uczeń, który w ciągu półrocza uzyska więcej niż 60  punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej  z zachowania.

 

 

5. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.01.2018r. i obowiązuje od 15.01.2018r.

 

Traci moc poprzedni regulamin oceniania zachowania uczniów zatwierdzony 21.11.2017r.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony