Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego w Gębicach

 

 

 

I. Organizator

 

Organizatorem konkursu w roku szkolnym 2017/2018 jest Szkoła Podstawowa im. Leśników  Polskich w Gębicach.

 

II. Cele konkursu

 

∞   popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,

 

∞   motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami,

 

∞   wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,

 

∞   diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów matematycznych.

 

III. Uczestnicy

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs odbywa się na sześciu poziomach. Uczestnikami pierwszego poziomu są uczniowie klas czwartych szkół podstawowych, drugiego poziomu są uczniowie klas piątych szkół podstawowych, trzeciego poziomu uczniowie klas szóstych, czwartego poziomu uczniowie klas siódmych, piątego poziomu uczniowie klas drugich gimnazjów i szóstego poziomu uczniowie klas trzecich gimnazjów.

 

IV. Forma zadań

 

Arkusz może zawierać dowolne typy zadań.

 

V. Zadania Przewodniczącego Szkolnej Komisji KM

 

∞   udzielanie uczniom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie,

 

∞   powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej,

 

∞   zorganizowanie konkursu,

 

∞   nadzorowanie poprawy zadań konkursowych,

 

∞   sporządzenie protokołu z konkursu.

 

VI. Tematyka KM

 

Na każdym poziomie obowiązuje tematyka danego poziomu oraz poziomów niższych.


 

 

Klasa czwarta szkoły podstawowej:

 

∞   rozwiązuje zadania dotyczące osi liczbowej w zbiorze liczb naturalnych,

 

∞   sprawnie wykonuje obliczenia w zbiorze liczb naturalnych,

 

∞   odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim do 2000,

 

∞   odczytuje dane z tekstu źródłowego, tabeli, diagramu,

 

∞   opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego,

 

∞   dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach,

 

∞   analizuje wyniki i sprawdza ich sensowność,

 

∞   wykonuje obliczenia dotyczące długości, wagi, czasu i pieniędzy,

 

∞   rozwiązuje zadania logiczne,

 

∞   wykonuje działania pisemne dodawanie, odejmowanie, mnożenie,

 

∞   oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów,

 

∞   odczytuje dane z wykresu, planu, mapy.

Klasa piąta szkoły podstawowej:

 

∞   liczby naturalne i ich własności, dzielniki i wielokrotności liczb, liczby pierwsze i złożone,

 

∞   działania na liczbach naturalnych,

 

∞   ułamki zwykłe; ułamek jako część całości, ułamek jako iloraz, skracanie i rozszerzanie ułamków, porównywanie ułamków,

 

∞   działania na ułamkach zwykłych,

 

∞   ułamek dziesiętny; pojęcie ułamka dziesiętnego, porównywanie ułamków dziesiętnych, wyrażenia dwumianowane,

 

∞   działania na ułamkach dziesiętnych

 

∞   rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych,

 

∞   proste prostopadłe i proste równoległe,

 

∞   kąty; rodzaje kątów, kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, kąty odpowiadające

 

i naprzemianległe,

 

∞   wielokąty; boki, wierzchołki, kąty, przekątne, obwód, wielokąty foremne,

 

∞   rodzaje trójkątów,

 

∞   suma miar kątów trójkąta,

 

∞   rodzaje czworokątów,

 

∞   miary kątów w czworokątach,

 

∞   figury przystające,

 

∞   wykorzystywanie własności liczb i figur w sytuacjach praktycznych.

Klasa szósta szkoły podstawowej:

 

∞   działania na liczbach wymiernych,

 

∞   potęga o wykładniku naturalnym,

 

∞   rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych,

 

∞   obliczenia procentowe,

 

∞   proste wyrażenia algebraiczne,

 

∞   równania,

 

∞   własności figur płaskich,

 

∞   pola i obwody wielokątów,

 

∞   własności graniastosłupów prostych,

 

∞   siatki graniastosłupów prostych,

 

∞   pole powierzchni o objętość graniastosłupa prostego,

 

∞   przedstawianie danych i opisywanie zależności liczbowych,

 

∞   wykorzystywanie własności liczb i figur w sytuacjach praktycznych.

Klasa siódma szkoły podstawowej:

 

∞   działania na liczbach wymiernych,

 

∞   procenty i ich zastosowania,

 

∞   budowanie wyrażeń algebraicznych,

 

∞   wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego,

 

∞   dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych,

 

∞   mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian,

 

∞   wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias,

 

∞   równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

 

∞   przekształcanie wzorów,

 

∞   własności trójkątów i czworokątów,

 

∞   pola trójkątów i czworokątów,

 

∞   wykorzystywanie własności liczb i figur w sytuacjach praktycznych.

Klasa druga gimnazjum:

 

∞   potęga o wykładniku naturalnym, własności potęg,

 

∞   notacja wykładnicza,

 

∞   pierwiastek kwadratowy i sześcienny; własności pierwiastków,

 

∞   przykłady liczb niewymiernych,

 

∞   szacowanie pierwiastków,

 

∞   sumy algebraiczne; mnożenie sum algebraicznych,

 

∞   wzory skróconego mnożenia,

 

∞   układy równań,

 

∞   kąty w kole,

 

∞   długość okręgu, pole koła,

 

∞   twierdzenie Pitagorasa,

 

∞   wykorzystywanie własności liczb i figur w sytuacjach praktycznych.

Klasa trzecia gimnazjum:

 

∞   działania na potęgach o wykładniku całkowitym,

 

∞   działania na pierwiastkach,

 

∞   zastosowanie równań, nierówności i układów równań do rozwiązywania zadań,

 

∞   funkcja liniowa i jej własności,

 

∞   interpretowanie danych statystycznych,

 

∞   przykłady prostych doświadczeń losowych,

 

∞   symetrie,

 

∞   okrąg opisany na wielokącie, okrąg wpisany w wielokąt,

 

∞   twierdzenie Talesa

 

∞   własności graniastosłupów i ostrosłupów, ich pola powierzchni i objętość,

wykorzystywanie własności liczb i figur w sytuacjach praktycznych.

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO:

LAUREACI:

KLASA IV:

KLASA V: KLAUDIA SZULC

KLASA VI:KLAUDIA TAFIŁOWSKA

KLASA VII: BARTOSZ CHOJNACKI

KLASA II GIMNAZJUM: KLAUDIA MAŁECKA

KLASA III GIMNAZJUM: AGNIESZKA WESOŁEK


  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LOGICZNEGO MYŚLENIA

regulamin_konkursu_matematycznegologicznego.doc

WYNIKI KONKURSU:

I MIEJSCE: PAWEŁ KRÓLICZAK

II MIEJSCE: KONRAD GÓRZNY

III MIEJSCE: KRYSTIAN ŁUCYK

 

 


 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

  konkurs__fotograficzny_2017.docx


 


 

Szkolny konkurs informatyczny

 

Dnia 16 01 2016r. odbył się konkurs informatyczny w naszej szkole. Uczniowie zmagali się z testem sprawdzającym ogólną wiedzę z informatyki a następnie z zadaniami z pakietu office.  
Najlepiej poradził sobie Paweł Króliczak, drugi był Jakub Królski a następnie Przemysław Tyszkiewicz i  Michał Zdobski.


 


SZKOLNY KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

(Szkoła Podstawowa

 

oraz Publiczne Gimnazjum)


konkurs_ozdoba.docx

 

Dnia 6 grudnia 2016 roku podczas Koncertu Mikołajkowego rozstrzygnięto konkurs "Na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową" i tak w kategorii Szkoła Podstawowa I miejsce zdobyła - Maria Wróbel, a w kategorii Gimnazjum I miejsce zdobyła Zuzanna Cieślik

 

 


 REGULAMIN 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY – BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR 

(szkoła podstawowa oraz gimnazjum)

 

§ 1

 

Cele Konkursu

 

 Celem konkursu jest:

 

1.                      Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o bohaterach lektur

 

2.                    Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

 

3.                    Rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży.

 

4.                    Utrwalenie wiadomości o bohaterach lektur.

 

§ 2

 

Organizator Konkursu

 

1.                      Organizatorem Konkursu Zespół Szkół w Gębicach

 

2.                    Partnerzy: Rada Rodziców Zespołu Szkół w Gębicach

 

§ 3

 

Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 

1) 7 - 9 lat- szkoła podstawowa- edukacja wczesnoszkolna

 

2) 13 - 16 lat – gimnazjum- klasy I-III

 

2.Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych:

 

Kategoria I : Malarstwo i rysunek

 

Kategoria II: Technika dowolna

 

 

 

3.Format prac plastycznych A4. Zalecany materiał: blok techniczny. Każdy z uczniów może przekazać po jednej pracy z każdej kategorii.

 

4.Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

 

Imię, nazwisko

 

Wiek

 

Klasa

 

Tytuł lektury i jej autor

 

 

 

5.Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

 

6. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 

7.Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 

§ 4

 

Ocena prac konkursowych 

 

1.Prace należy składać w terminie od 12 września 2016 do 30 września 2016 r.: w sekretariacie

 

2.O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora w składzie Przewodnicząca Beata Maszewska - dyrektor

 

Członkowie: Robert Fryska, Jolanta Jur

 

3.Jury pod uwagę weźmie:

 

 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.

 

4.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

5.Prace przechodzą na własność organizatora.

 

 

 

§ 5

 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu szkolnym.

 

2.Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

§ 6

 

Nagrody 

 

1.Organizator przyzna dwie nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz kategorii plastycznej.

 

2.Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY!!!


 


 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW

KLAS I-III GIMNAZJUM

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W SZKOLNYM KONKURSIE POETYCKIM

PT.:

„Z książką w plecaku”

DYPLOMY I NAGRODY CZEKAJĄ!!!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. ORGANIZATOR:

   Zespół Szkół w Gębicach

 

II. CELE KONKURSU:

 1. rozwijanie wrażliwości na piękno,

 1. popularyzowanie twórczości poetyckiej,
 2. rozwijanie sprawności pisania wierszy,

      4. Zachęcanie do brania udziału w konkursach.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy I-III Publicznego Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach.

2. Na konkurs można zgłaszać wiersze napisane samodzielnie związane z tematem konkursu (maksymalnie 30 wersów), tekst w formie wydruku komputerowego (1 strona w formacie A4).

3. Na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, do której uczęszcza.

4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu. 

5. Prace stają się własnością organizatora. 

 

IV. KONTAKT:

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z organizatorem: z panią Moniką Pertek-Koprowską lub panią Lidią Albin.

 

V. TERMINY:

1. Prace należy dostarczyć do 12 czerwca 2015 r. do p. Moniki Pertek-Koprowskiej lub p. Lidii Albin.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 czerwca 2015 r. 

 

VI. JURY:

1. Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.      

     

VII. NAGRODY:

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

VIII. UWAGI DODATKOWE:

Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

           


 

 

Szkolny konkurs poetycki pod hasłem
„A wokół nas piękny las” rozstrzygnięty.

 

W konkursie wzięło udział ośmioro uczniów z klas trzecich gimnazjum. Jury w składzie: p. Monika Pertek – Koprowska, p. Małgorzata Rakowicz i p. Izabela Rybarczyk wyłoniło laureatów. Najciekawsze strofy o lesie ułożyło aż czworo uczniów. Jagoda Swadzyniak  utworem pt. „Magia lasu” i Szymon Muszyński wierszem pt. „Chodźmy do lasu” zajęli ex aequo pierwsze miejsce. „Lesie mój kochany…” to pierwszy wers utworu napisanego przez Dominikę Maćkowiak, która zajęła drugie miejsce, a na trzecim znalazła się Marika Magdziarz, która jest autorką wiersza „Las”.

 

Niżej prezentujemy nagrodzone utwory:

 

Magia lasu

 

 

 

To miejsce spokoju ,

 

Miejsce poprawy nastroju.

 

 

 

To miejsce ciszy,

 

Gdzie każdy z nas śpiew ptaków słyszy.

 

 

 

To miejsce radości,

 

Wśród zwierząt pełne dzikości.

 

 

 

To miejsce życia,

 

W którym każde stworzenie ma teren do skrycia.

 

 

 

To miejsce szumem drzew przepełnione ,

 

Soczystym kolorem jeżyn nasycone.

 

 

 

To miejsce, w którym czasami sowa zahuka,

 

Dzięcioł swym dziobem zastuka.

 

 

 

To miejsce czarami zaklęte,

 

Swymi widokami w wiersze ujęte.

 

 

 

To miejsce to las,

 

Który znajduje się wokół każdego z nas.

 

 

 

Jagoda Swadzyniak, kl. IIIa

 

Chodźmy do lasu!
Chodźmy do lasu! Wiosna nas woła!

Pójdźmy posłuchać stukania dzięcioła!
Chodźmy do lasu! Pięknie wokoło!
Wiosna nadeszła! Będzie wesoło!

Chodźmy do lasu! Ptak pięknie śpiewa!
Posłuchajmy jak szumią drzewa!
Chodźmy do lasu! Zobaczyć leśne życie!
I podpatrujmy zwierzęta skrycie!

Chodźmy do lasu! Zobaczyć zielone drzewa!
Zobaczmy jak owoc w słońcu dojrzewa!
Chodźmy zobaczyć ten piękny las!
Który jest zawsze blisko nas!

 

 

 

Szymon Muszyński, kl. IIIa

 

 

 

***
Lesie mój kochany,  przyjacielu drogi,

 

każdy może przybyć w Twe gościnne  progi.

 

Ty nas uraczysz swą gościnnością,

 

krainą zieleni, natury skromnością.

 

 

 

W Twoich ramionach szukamy wytchnienia,

 

gdy świat odczuwa dotyk  słonecznego promienia.

 

Twoimi darami raczymy się sowicie

 

i jak możemy, umilamy sobie życie.

 

 

 

Jedni grzybami się zachwycają,

 

inni jagód koszyki pełne mają.

 

Miło na mchu zielonym głowę swą położyć

 

i troski dnia codziennego na chwilę odłożyć.

 

 

 

Jedno tylko budzi moją wielką trwogę.

 

Ty nam przyjacielem,

 

a my często- wrogiem.

 

 

 

Dominika Maćkowiak, kl. IIIa

 

 

 

 

 

Las

 

Tu, gdzie las zielony,

 

zwierząt dom,

 

jest cisza, spokój -

 

każdy ma swój kąt.

 

 

 

Las ma swój klimat,

 

jedyny w swoim rodzaju,

 

tu urok odnajdziesz,

 

w tym beztroskim gaju.

 

Marika Magdziarz, kl. IIIb SZKOLNY KONKURS POETYCKI

„A wokół nas piękny las…”

Przebieg konkursu:

 1. uczestnicy (uczniowie gimnazjum) tworzą jeden utwór poetycki związany z pięknem okolicznych lasów (maksymalnie 4 strofy, może być utwór bez rymów) Hasło przewodnie: „A wokół nas piękny las”;

 2. termin składania prac upływa 16 kwietnia 2015 r.

 3. prace należy dostarczyć do p. Izabeli Rybarczyk;

 4. tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego;

 5. prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza.

Kryteria oceniania:

 1. wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;

 2. samodzielność i oryginalność;

 3. poprawność stylistyczna, językowa i ortograficzna;

 4. estetyka pracy;

 5. bogactwo słownictwa, środków stylistycznych.

 

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody, cząstkowe oceny celujące z języka polskiego.

Dla wszystkich uczestników przewidziano punkty dodatnie za udział w konkursie!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

DLA KLASY II i III SP ZESPOŁU SZKÓŁ W GĘBICACH

„Hans Christian Andersen i jego baśnie” 

regulamin_konkursu_czytelniczego.docx

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony