sko_symboljpg [300x161]    Opiekunami SKO w naszej szkole są: pani Grażyna Czekała, pani Ewelina Wesołowska

                                                                   i pani Marta Jarosz.


 

Regulamin SKO 

 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności działającej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.

 

 

 

1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku PKO BP w Czarnkowie.

 

2. Przynależność do SKO jest dobrowolna, należeć może do niego każdy chętny uczeń naszej szkoły, pod     warunkiem ,że nie ukończył trzynastego roku życia.

 

3. Uczeń wraz z rodzicem musi wypełnić oświadczenie, które jest podstawą do założenia rachunku bankowego – osobistego konta internetowego dla danego ucznia.

 

4. Uczeń staje się członkiem SKO po otrzymaniu indywidualnego kodu do konta internetowego oraz książeczki i legitymacji SKO.

 

5. Uczeń nie może podawać swojego loginu i hasła do konta internetowego osobom postronnym (koleżankom, kolegom, obcym osobom).

 

6. W przypadku zablokowania konta internetowego uczeń informuje opiekuna SKO, który pobiera w banku kopertę z nowym hasłem i przekazuje uczniowi w celu ponownego uruchomienia konta.

 

7. Wpłat na rachunek bankowy ucznia może dokonać :

 

  • · uczeń (u opiekuna SKO);

 

  • · rodzic (przelewem bankowym lub internetowym).

 

8. Opiekun SKO wpłaca pieniądze do banku i księguje je na koncie danego ucznia.

 

9. Wypłaty pieniędzy może dokonać:

 

· uczeń u opiekuna SKO, jednak wypłatę każdej kwoty musi potwierdzić rodzic (pisemne oświadczenie);

 

· rodzic – bezpośrednio w Banku PKO BP, o ile ma założony rachunek w tym banku.

 

10. W razie zgubienia książeczki SKO, uczeń informuje opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem ,,duplikat” .

 

11. Każdemu uczniowi naliczane są odsetki od oszczędzania w wysokości ustalanej przez Bank PKO BP.

 

12. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć we wszystkich konkursach i przedsięwzięciach SKO.

 

13. Uczeń potwierdza każdorazową wypłatę pieniędzy u Opiekuna SKO własnoręcznym podpisem.

 

14. Konto SKO ucznia, który ukończył 13 rok życia, zostaje zamknięte na wniosek Opiekuna SKO, który składa stosowne oświadczenie w Banku PKO BP w Czarnkowie. Oszczędności, które uczeń zgromadził na tym koncie zostają mu wypłacone przez Opiekuna SKO w możliwie najszybszym terminie.


Cele SKO


  • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.

  • Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.

  • Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.

  • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

  • Kształtowanie umiejętności szanowania p[ieniądza.

  • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

 

Szkolne Kasy Oszczędzania to największy i najstarszy w Polsce

program edukacji finansowej.


Dzięki udziale w programie uczniowie:

- nauczą się zarządzania finansami osobistymi
 
- wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
 
- zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie

- nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

SKO - informacje 

Program przeznaczony jest dla uczniow od 6 do 13 roku życia.

Każde dziecko oszczędzające w SKO

otrzyma legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta SKO,

na które można będzie wplacać pieniądze u opiekuna SKO.


legitymacja_skojpg [300x188]


Wpłat za pośrednictwem rodziców.

W serwisie sko.pkobp.pl  dzieci będą mogły 
 
w bezpieczny sposób zarządzać swoim kontem:
 
 
- podglądać stan środkow,

- zobaczyć historię oszczędzania i wyliczać zysk.

Serwis jest dostosowany do wieku uczniów. Wykorzystuje grafikę, dźwięki i animację.

- serwis informacyjny SKO dla dziecka www.sko.pkobp.pl


Zachęcamy uczniów naszej szkoły do korzystania z oferty SKO

oraz zapraszamy do oszczędzania.
 

 

 swinka_skojpg [300x238]

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony