STOP STEREOTYPOM”

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich gimnazjum wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej „Empatia” w Gębicach realizują innowację: „Stop stereotypom”. Celem innowacji jest kształtowanie pozytywnych postaw młodzieży w stosunku do osób niepełnosprawnych.  We wrześniu b.r. odbyły się pierwsze spotkania z wolontariuszami z naszej szkoły. Wykłady prowadził psycholog p. Jacek Mituta. Celem wykładów dla uczniów było przedstawienie niepełnosprawności jako elementu codzienności, której nie należy się obawiać, pokazywać palcami, a którą należy szanować i wspomagać, by osoby z niepełnosprawnością łatwiej mogły odnaleźć się w środowisku lokalnym. Uczniowie  mieli także okazję wypowiedzieć się na temat panujących stereotypów o osobach z niepełnosprawnościami. W czwartek 19 października 2017r.  podczas warsztatów rękodzielniczych i warsztatów ceramiki odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi. Uczniowie wspólnie  z osobami niepełnosprawnymi lepili w glinie pojemniki na różne drobiazgi, a także paterki i tacki według własnego pomysłu. Na zajęciach rękodzielniczych wspólnie tworzyli kartki okolicznościowe. Nasi wolontariusze oraz podopieczni warsztatów wezmą także udział w zajęciach  pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zajęciach dramy. Mamy nadzieję, że dzięki tego typu działaniom młodzież przełamie krążące w środowisku lokalnym stereotypy o osobach niepełnosprawnych. Zależy nam na tym, aby młodzież gimnazjum i podopieczni warsztatów znaleźli wspólny język i potrafili współdziałać ze sobą w realizacji wspólnych działań. 

 

 


 

 

READ AND GET CLOSER

 

Kolejny rok w naszej szkole uczniowie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach będą uczestniczyć  w międzynarodowym projekcie „Read and get closer”. Dzięki temu młodzież z naszej szkoły ma okazję poznać zwyczaje, zainteresowania, pasje rówieśników z hiszpańskiej szkoły. Na platformie elektronicznej uczniowie mogą dyskutować ze swoimi hiszpańskimi koleżankami i kolegami na różne tematy dotyczące kultury, sportu czy muzyki. Dyskusja odbywa się w języku angielskim, dlatego dodatkowo mogą ćwiczyć porozumiewanie się w tym języku.

 

Encouraging language learning through an e-journal where pupils can write about themselves and their place: trends among teens: music, films, fashion, sports, free time, habits; cultures in comparison.


 MISTRZOWIE KODOWANIA

 

 

Uczniowie naszej szkoły realizują projekt „Mistrzowie kodowania” poprzez cykliczne zajęcia edukacyjne popularyzujące programowanie z użyciem programu Scratch w ramach działań „Mistrz Duży i  Mały”. Działania rozpoczęte w tygodniu kodowania (codeweek 15-23 październik 2016) trwają do dzisiaj. Uczniowie gimnazjum pod przewodnictwem Jakuba Królskiego (ucznia klasy 1 gimnazjum) wprowadzają młodsze koleżanki i kolegów z  podstawówki w tajniki programowania w formie zabawy przy komputerach. W ten sposób bawią się i uczą razem- Mistrz Duży i Mały.   

„Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”

 

SZKOLNE  KOŁO WOLONTARIATU

W ZESPOLE SZKÓŁ W GĘBICACH

 ROK SZKOLNY 2016/2017

 Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców  -  na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne  piętno  we  wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat   również   rozwija   wśród   młodzieży   postawę   alternatywną   dla konsumpcyjnego  stylu  życia  i  uzależnień.  Stwarza  okazję  do  wyszukiwania autorytetów
i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana   przez  uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie  na  rozwój  ich  osobowości,  jest  ważna  i  pożądana  ze  względu  na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Obszary działania  

      Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

      a)  środowisko szkolne:

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, 

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,

 • praca w bibliotece szkolnej,

 • praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego,

 • praca na rzecz stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej;

      b)  środowisko pozaszkolne:

 • Współpraca z Zespołem Placówek Oświatowych NASZ DOM w Gębicach,

 • Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gębicach,

 • Współpraca z  Zespołem Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach,

 • Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Gębicach,

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem PRZYJAZNA WIEŚ  w Gębicach,

 • Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie,

 • Współpraca z Fundacją „Gębiczyn” w Gębiczynie,

 • akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne:

  • ogólnopolska akcja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – SAMORZĄD UCZNIOWSKI,
  • ogólnopolska akcja GÓRA GROSZA – SAMORZĄD UCZNIOWSKI,
  •  zbiórka nakrętek – KOORDYNATORZY SKW,
  •  zbiórka karmy dla Schroniska Zwierząt w Jędrzejewie – KOORDYNATORZY SKW,
  •  zbiórka odzieży dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły -  PEDAGODZY SZKOLNI,
  •  zbiórka zabawek dla dzieci z Gruzji – SAMORZĄD UCZNIOWSKI,
  •  „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM” – świąteczny upominek dla samotnych mieszkańców Gębic – NAUCZYCIELE KLAS II-III SP,
  • i inne wynikające z bieżących potrzeb.

 

„WSPÓŁPRACA WSZYSTKIM SIĘ OPŁACA”

 

W roku szkolnym 2016/2017 wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej „Empatia” w Gębicach realizujemy projekt „WSPÓŁPRACA WSZYSTKIM SIĘ OPŁACA”. Celem projektu jest przede wszystkim propagowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, uzmysłowienie uczniom, że osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby i uczucia jak pełnosprawne. W projekcie biorą udział klasy II gimnazjum.  Głównym założeniem projektu jest pokazanie młodzieży, że ludzie różnią się od siebie, nie wszyscy  są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych. Niniejszy program umożliwił młodzieży spotkanie się z osobami niepełnosprawnymi, służył wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Młodzież zobaczyła prace wykonane przez osoby niepełnosprawne. Poznała pracownie, w których mają zajęcia osoby niepełnosprawne. Dzięki spotkaniom integracyjnym nasza młodzież dostrzega i akceptuje różnice występujące między nimi a osobami niepełnosprawnymi, wspiera integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz promuje ich równe szanse w życiu społecznym. Poprzez wspólne działanie, aktywny udział w zajęciach młodzież naszego gimnazjum zintegrowała się z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.  Realizacja projektu przez naszych wychowanków i uczestników warsztatów potwierdza, że wspólne działanie przynosi obustronne korzyści, a zatem współpraca wszystkim się opłaca.

 

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony